normalne znaki większe znaki duże znaki

logo BIP

Studio Filmowe ZEBRA
ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 845 54 84, +48 22 845 54 94
Fax: +48 22 845 65 88
www.zebrafilm.pl

STATUT
STUDIA FILMOWEGO „ZEBRA”

 

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


Warszawa, dnia 16 października 2012 r.

Pozycja 53

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 16 października 2012 r.

w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu „Zebra”

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Studiu Filmowemu „Zebra” nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 54 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu „Zebra” (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 73).

§ 3. Członkowie Rady Programowej Studia Filmowego „Zebra”, powołani na podstawie statutu Studia Filmowego „Zebra” stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 2, pełnią obowiązki do końca kadencji, na którą zostali powołani.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

minister

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

 


Załącznik
do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 16 października 2012 r. (poz. 53)

 

STATUT
STUDIA FILMOWEGO „ZEBRA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Studio Filmowe „Zebra”, zwane dalej „Studiem”, jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą”;

 2. zarządzenia Nr 53 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe „Zebra” przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych: Studio Filmowe „ZEBRA” i Studio Filmowe „PERSPEKTYWA” (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 72);

 3. niniejszego statutu.

  2. Studio może używać skróconej nazwy „SF „Zebra”.

§ 2. Studio posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Siedzibą Studia jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

2. Organizatorem Studia jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

3. Studio jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 87/11.

4. Nadzór nad Studiem sprawuje Minister.

 

Rozdział II
Zakres działalności Studia

§ 4. Do zakresu działalności Studia należy edukacja i upowszechnianie kultury filmowej, w szczególności:

 1. wspieranie rozwoju artystycznego i zawodowego młodych twórców filmowych poprzez realizowanie opieki artystycznej nad projektami filmowymi najmłodszej generacji polskich filmowców oraz działań w zakresie ich profesjonalizacji zawodowej;

 2. produkcja i koprodukcja filmów;

 3. dystrybucja i rozpowszechnianie filmów;

 4. świadczenie usług produkcyjnych na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie kinematografii, nadawców programów telewizyjnych oraz innych podmiotów krajowych i zagranicznych;

 5. tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej sztuki filmowej poprzez:

 6. udostępnianie własnych zasobów archiwalnych,

 7. prowadzenie procesu cyfryzacji i rekonstrukcji filmów.

 

Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 5. Organami Studia są:

 1. Dyrektor;

 2. Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.

§ 6. 1. Dyrektor zarządza Studiem i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:

 1. odpowiedzialność za bieżącą działalność Studia;

 2. przygotowywanie strategii, rocznych i wieloletnich programów działania oraz założeń finansowych działalności Studia;

 3. nadzór i koordynacja wykonania programów działania i planów finansowych Studia;

 4. sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;

 5. racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi oraz prawami;

 6. wydawanie wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.

  3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister.

  4. Dyrektor zarządza Studiem przy pomocy dwóch zastępców.

  5. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra.

  6. Organizację wewnętrzną Studia oraz ramowy zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Studia, nadany przez Dyrektora w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.

§ 7. 1. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora.

 1. Do zadań Rady należy:

 2. opiniowanie strategii, rocznych i wieloletnich programów działania Studia oraz ocena ich realizacji;

 3. pomoc Dyrektorowi w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Studia;

 4. wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Studia.

§ 8. 1. W skład Rady wchodzą osoby powoływane na okres 4 lat przez Ministra na wniosek Dyrektora.

2. Rada liczy 3 członków.

3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.

4. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i jego zastępcę.

5. Przewodniczący kieruje pracami Rady.

6. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje zastępca Przewodniczącego.

§ 9. 1. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek co najmniej połowy składu Rady lub Dyrektora.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad doręcza się nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Dyrektora lub co najmniej połowy składu Rady. Zawiadomienie o nadzwyczajnym posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad doręcza się nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.

5. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w razie:

 1. zrzeczenia się członkostwa;

 2. śmierci;

 3. prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;

 4. odwołania przez Ministra, po zasięgnięciu opinii Rady i Dyrektora, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady.

 5. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.

   

Rozdział IV
Gospodarka finansowa i źródła finansowania

§ 10. 1. Studio prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. Podstawą gospodarki finansowej Studia jest plan finansowy, sporządzany zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ustalony przez Dyrektora.

3. Źródła finansowania Studia stanowią:

 1. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

 2. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

 3. dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

 4. środki z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;

 5. dochody z dystrybucji i rozpowszechniania filmów do których Studio posiada autorskie prawa majątkowe;

 6. odsetki z lokat bankowych;

 7. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

 8. środki przekazywane przez Ministra w postaci dotacji:

 9. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

 10. celowej na realizację wskazanych zadań i programów,

 11. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

9) środki z innych źródeł.

4. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 11. 1. Do składania w imieniu Studia oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Studia, ustalając zakres ich umocowania.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

Rozdział V
Działalność gospodarcza

§ 12. 1. Studio może prowadzić - jako dodatkową - działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, zbieżną z celami statutowymi.

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:

 1. najmu i dzierżawy składników majątkowych;

 2. organizacji szkoleń;

 3. promocji i reklamy;

 4. wydawnictw;

 5. produkcji i dystrybucji wideogramów i fonogramów;

 6. świadczenie audiowizualnych usług medialnych, w tym audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

3. Przychody z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Studia.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Studia dokonuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie.

2. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są na zasadach określonych dla jego nadania.

 

 

 

 

 

artykuł utworzył:Marcin Ogiński data utworzenia:2013-09-17 19:21:55
artykuł opublikował:Marcin Ogiński data opublikowania:2013-09-17 21:21:55
artykuł modyfikował:Marcin Ogiński data modyfikacji:2018-05-16 17:00:00
Liczba odsłon: 10641, Rejestr zmian