normalne znaki większe znaki duże znaki

logo BIP

Studio Filmowe ZEBRA
ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 845 54 84, +48 22 845 54 94
Fax: +48 22 845 65 88
www.zebrafilm.pl

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STUDIA FILMOWEGO „ZEBRA”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Studio Filmowe "Zebra" - zwane dalej "STUDIEM" - jest państwowa instytucja kultury działająca na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 406), zwanej dalej „Ustawa”, zarządzenia Nr 53 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe „Zebra" przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych Studio Filmowe „Zebra” i Studia Filmowego „Perspektywa” oraz statutu STUDIA nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzeniem nr 54 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu „Zebra”.

 2. Siedziba STUDIA jest m.st.Warszawa, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

 3. STUDIO posiada osobowość prawna.

 4. STUDIO jest państwowa instytucja kultury i wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 87/2011.

§2.

Organizatorem STUDIA jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej: „Ministrem”.

§3.

Regulamin organizacyjny określa zasady i tryb działania oraz strukturę organizacyjną STUDIA, szczegółowy zakres zadań, kompetencje i obowiązki komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy.

ROZDZIAŁ II
ORGANY STUDIA

§4.

Organami STUDIA są:

a) Dyrektor;

b) Rada Programowa, zwana dalej „Radą".

§5.

 1. Dyrektor zarządza STUDIEM i reprezentuje je na zewnątrz.

 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister na czas określony w trybie uregulowanym w Ustawie.

 3. Dyrektor zarządza STUDIEM przy pomocy zastępców oraz głównego księgowego.

 4. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

 5. Dyrektor uprawniony jest do składania w imieniu STUDIA oświadczeń w zakresie działalności STUDIA.

 6. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu STUDIA ustalając zakres ich umocowania.

 7. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 8. zapewnienie bieżącej działalności STUDIA oraz nadzór nad powierzonym mieniem;

 9. przygotowywanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz rocznych planów działalności STUDIA;

 10. nadzór i koordynacja wykonania programów działania i planów działalności STUDIA;

 11. sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;

 12. racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

 13. zapewnienie zachowania ciągłości technicznej i technologicznej STUDIA;

 14. wydawanie wewnętrznych zarządzeń i regulaminów;

 15. zatrudnianie pracowników STUDIA i prowadzenie polityki kadrowej, podejmowanie decyzji w sprawach plac, nagród, premii i kar dyscyplinarnych;

 16. prowadzenie polityki scenariuszowej;

 17. zawieranie umów o dzieło na opracowania literackie i prace realizatorskie oraz innych umów niezbędnych do realizacji i rekonstrukcji filmów;

 18. inicjowanie debiutów;

 19. kierowanie filmów do produkcji;

 20. odbiór gotowych filmów i ich ocena;

 21. sprawowanie nadzoru nad artystyczną i finansową działalnością STUDIA;

 22. wnioskowanie w sprawie zmian w statucie STUDIA;

 23. zarządzanie bieżąca działalnością STUDIA w sposób zapewniający osiąganie założonych celów artystyczno - programowych i uzyskiwanie optymalnych efektów gospodarczych;

 24. zarządzenie przeprowadzania raz w roku inwentaryzacji mienia STUDIA;

 25. podpisywanie umów koprodukcyjnych i umów na świadczenie usług na rzecz kontrahentów zagranicznych i polskich oraz umów dystrybucyjnych, sponsorskich;

 26. zarządzanie inwentaryzacji majątku STUDIA;

 27. prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechnianie wiedzy o filmie.

§6.

 1. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora STUDIA.

 2. Do zadań Rady należy w szczególności:

 3. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania, rocznych planów działalności STUDIA oraz ocena ich realizacji;

 4. poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności STUDIA;

 5. wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością STUDIA.

 6. W skład Rady wchodzą osoby powoływane na okres 4 lat przez Ministra na wniosek Dyrektora.

 7. Liczba członków Rady liczy nie więcej niż 3 członków.

 8. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

ROZDZIAŁ III

STANOWISKA PRACY

§7.

W STUDIU występują następujące stanowiska powiązane ze sobą w układzie pionowym i poziomym (w załączeniu schemat organizacyjny Studia):

 1. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: zastępca ds. produkcji, zastępca ds. zarzadzania zasobami filmowymi, główny księgowy, kierownik literacki oraz doradca ds. artystycznych.

 2. Z-cy Dyrektora ds. produkcji podlegają pracownicy Sekretariatu STUDIA, grupy produkcyjne oraz manager ds. produkcji, obrotu licencjami filmowymi i marketingu w zakresie produkcji i marketingu.

 3. Z-cy Dyrektora ds. zarządzania zasobami filmowymi podlegają: specjalista ds. obrotu licencjami filmowymi oraz manager ds. produkcji, obrotu licencjami i marketingu w zakresie obrotu licencjami filmowymi.

 4. Głównemu księgowemu podlegają pracownicy księgowości STUDIA oraz administratorzy (księgowi) grup produkcyjnych w zakresie prawidłowego prowadzenia ewidencji kosztów oraz rozliczenia filmu.

§8

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. PRODUKCJI

Do obowiązków Z-cy Dyr. ds. Produkcji należy w szczególności:

 1. Współudział w opracowywaniu planów działalności STUDIA.

 2. Negocjowanie i podpisywanie umów o dzieło na opracowania literackie i prace realizatorskie oraz innych umów niezbędnych do realizacji filmów.

 3. Nabycie praw autorskich i innych praw niezbędnych do wykorzystania scenariuszy w produkcji filmów.

 4. Podejmowanie działań mających na celu pozyskanie partnerów i środków finansowo - rzeczowych do produkcji filmowej.

 5. Negocjowanie i podpisywanie umów koprodukcyjnych i umów na świadczenie usług na rzecz kontrahentów polskich i zagranicznych.

 6. Nadzór nad opracowaniem i zatwierdzanie szczegółowego planu produkcji filmów w tym kosztorysu filmu.

 7. Negocjowanie wspólnie z Dyrektorem wysokości umów realizatorskich w poszczególnych filmach.

 8. Koordynacja pracy kierowników produkcji filmów.

 9. Udział w kolaudacji filmów.

§9.

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FILMOWYMI

Do obowiązków Z-cy Dyr. ds. Zarządzania zasobami filmowymi należy w szczególności:

 1. Współudział w opracowywaniu planów działalności STUDIA.

 2. Pozyskiwanie licencjobiorców na filmy będące w zasobach STUDIA, na wszelkich polach eksploatacji.

 3. Negocjowanie i zawieranie umów licencyjnych.

 4. Negocjowanie i zawieranie umów licencyjnych związanych z procesem cyfryzacji zasobów filmowych.

 5. Prowadzenie bieżącej ewidencji wykorzystania praw licencyjnych filmów STUDIA.

 6. Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem licencjobiorców.

 7. Zarządzanie baza nośników filmów STUDIA.

 8. Prowadzenie procesu digitalizacji filmów STUDIA począwszy od wynegocjowania i zawarcia umów po rozliczenie końcowe.

 9. Nadzór nad strona internetowa STUDIA.

 10. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej w zakresie działalności kinematograficznej.

 11. Współzarządzanie w imieniu STUDIA filmami będącymi wspólna własnością SF ”Zebra”, SF ”Tor”, SF ”Kadr” oraz Filmoteki Narodowej.

 12. Podejmowanie działań mających na celu pozyskanie partnerów i środków finansowo- rzeczowych do rekonstrukcji cyfrowej filmów.

 13. Udział w kolaudacji filmów po rekonstrukcji cyfrowej.

§ 10.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Do obowiązków Głównego Księgowego w szczególności należy:

 1. Prowadzenie księgowości STUDIA i zapewnienie jej zgodności z Ustawa o rachunkowości i innymi obowiązującymi przepisami i sporządzanie na jej podstawie sprawozdań finansowych.

 2. Sporządzanie deklaracji podatkowych, ubezpieczeniowych, sprawozdań statystycznych i innych oraz ich terminowe składanie w odpowiednich urzędach.

 3. Nadzór nad praca administratorów (księgowych) w grupie produkcyjnej, zapewnienie prawidłowego i jednolitego systemu klasyfikowania i księgowania kosztów.

 4. Koordynowanie i nadzór nad praca pracowników działu księgowości STUDIA.

 5. Prowadzenie spraw kadrowych STUDIA.

 6. Prowadzenie rejestru kosztów projektów realizowanych przez STUDIO, regularne informowanie Dyrektora i Zastępców Dyrektora o wysokości kosztów.

 7. Opracowywanie rozliczeń częściowych i końcowych projektów realizowanych w STUDIO.

 8. Przygotowywanie raportów, w tym raportów końcowych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz innych instytucji finansujących filmy oraz ich rekonstrukcje cyfrowa.

 9. Kontrola formalno - rachunkowa dokumentów płatniczych.

 10. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz analiz ekonomiczno - finansowych.

 11. Wydawanie delegacji służbowych oraz prowadzenie ich ewidencji i rozliczeń.

 12. Terminowe wystawianie faktur zgodnie z zawartymi umowami.

 13. Sporządzanie i przedkładanie w cyklach 2- tygodniowych Dyrektorowi i Zastępcom Dyrektora, raportów zawierających bieżące zadłużenie STUDIA wraz z terminami płatności oraz spodziewane należności wraz z terminami ich otrzymania, na podstawie zawartych umów.

 14. Nadzór nad zachowaniem terminów sprawozdawczości oraz rozliczeń.

§11

KIEROWNIK LITERACKI

Do obowiązków Kierownika Literackiego Studia należy w szczególności:

 1. Analiza rynku wydawniczego pod katem możliwości dokonania adaptacji filmowych.

 2. Opiniowanie wpływających do Studia opracowań literackich.

 3. Inicjowanie i uruchamianie nowych procedur pozyskiwania scenariuszy filmowych dla potrzeb Studia.

 4. Uczestniczenie w kolaudacji filmów wyprodukowanych przez Studio.

§ 12

DORADCA ds. ARTYSTYCZNYCH

Do obowiązków Doradcy ds. artystycznych należy w szczególności:

 1. Opiniowanie projektów realizacyjnych STUDIA.

 2. Konsultowanie wraz z Dyrektorem i Kierownikiem literackim opracowań literackich.

 3. Recenzowanie scenariuszy filmowych.

 4. Udział w kolaudacji filmów na życzenie Dyrektora.

§ 13

MANAGER ds. PRODUKCJI I OBROTU LICENCJAMI FILMOWYMI I MARKETINGU

Do obowiązków Managera ds. produkcji, obrotu licencjami i marketingu należy w szczególności:

 1. We współpracy z Z-ca Dyrektora ds. produkcji - poszukiwanie w kraju i za granica nowych partnerów biznesowych, pozyskiwanie środków finansowych od organizacji finansujących produkcje filmowa w kraju i za granica.

 2. Współpraca przy pozyskiwaniu agentów sprzedaży, dystrybutorów i innych licencjobiorców, negocjowanie umów i nadzór nad ich wykonaniem.

 3. Współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii promocji i dystrybucji filmów wyprodukowanych przez Studio, nadzór nad wykonaniem umów z tym związanych.

 4. Wszelkie działania związane z uczestniczeniem filmów STUDIA w festiwalach w kraju i za granica.

 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

§ 13

SPECJALISTA ds. OBROTU LICENCJAMI

Do obowiązków Specjalisty ds. obrotu licencjami należy w szczególności:

 1. Przygotowanie umów licencyjnych, monitorowanie ich wykonania.

 2. Prowadzenie ewidencji sprzedaży i rozliczeń (w formie informatycznej).

 3. Działanie operacyjne związane z obsługa umów licencyjnych.

 4. Przygotowywanie aplikacji o dofinansowanie do rekonstrukcji cyfrowych.

 5. Współudział w obsłudze festiwali krajowych i zagranicznych.

 6. Prowadzenie bazy danych nośników filmów STUDIA (w formie informatycznej).

 7. Prowadzenie bazy danych filmów STUDIA ewidencjonujących udziały koprodukcyjne, udziały w prawach autorskich, wpływach, prawach licencyjnych (w formie informatycznej).

 8. przygotowywanie analiz sprzedaży zleconych przez przełożonego.

 9. Aktualizacja strony internetowej STUDIA.

 10. Współpraca z Głównym księgowym STUDIA w zakresie rozliczania filmów wyprodukowanych przez STUDIO.

 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

§14

KIEROWNICZKA SEKRETARIATU

Do zadań Kierowniczki sekretariaty należy w szczególności:

 1. Opracowywanie i korekta umów i kosztorysów we współpracy z Z-ca Dyrektora ds. produkcji.

 2. Przygotowywanie aplikacji o dofinansowanie projektów filmowych.

 3. Uczestniczenie w procesie przygotowawczym i produkcyjnym filmów w porozumieniu z Z-cą ds. produkcji.

 4. Zgłaszanie projektów do udziału w forach koprodukcyjnych, targach filmowych.

 5. Organizacja podróży, zakwaterowania w związku z uczestnictwem w festiwalach, szkoleniach , targach oraz innych wydarzeniach filmowych.

 6. Planowanie i koordynacja terminarza Dyrektora STUDIA.

 7. Zamawianie niezbędnego sprzętu, programów komputerowych, wydawnictw na potrzeby STUDIA.

 8. Obsługa sekretarska Dyrektora i zastępców Dyrektora.

 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

 10. Przeprowadzanie inwentaryzacji majątku STUDIA.

§15

SEKRETARKA

Do zadań Sekretarki należy w szczególności:

 1. Prowadzenie korespondencji Z-cy Dyrektora ds. zarządzania zasobami filmowymi.

 2. Współpraca z Z-ca Dyrektora ds. zarządzania zasobami filmowymi w zakresie digitalizacji rekonstrukcji filmów.

 3. Obsługa gości STUDIA.

 4. Prowadzenie archiwum STUDIA.

 5. Koordynacja spotkań, prowadzenie kalendarza spotkań, informowanie o terminach.

 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

§16

SPECJALISTA ds. KSIĘGOWOŚCI

Do zadań Specjalisty ds. księgowości należy w szczególności:

 1. Kontrola formalna i rachunkowa wpływających dokumentów i ich dekretowanie, zgodnie z obowiązującym w STUDIO planem kont.

 2. Bieżące i prawidłowe księgowanie dokumentów w sposób zapewniajacy terminowe sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań i rozliczeń.

 3. Prowadzenie rozliczeń wpływów z koproducentami na podstawie przesyłanych przez dystrybutorów raportów.

 4. Wystawianie faktur sprzedaży na podstawie dokumentacji źródłowej.

 5. Przygotowywanie bankowych dokumentów płatniczych, przesyłanie przelewów i kontrola wpływów na rachunkach bankowych.

 6. Wykonywanie innych zadań zlecanych przez przełożonych.

§17

KSIĘGOWA (1/2 etatu)

Do zadań Specjalisty ds. księgowości należy w szczególności:

 1. Kontrola formalna i rachunkowa wpływających dokumentów i ich dekretowanie, zgodnie z obowiązującym w STUDIO planem kont.

 2. Prowadzenie rejestrów kosztów filmów i analityki środków inscenizacji.

 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów podstawowych. Księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.

 4. Analiza rozrachunków z odbiorcami i dostawcami.

 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

 1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia i zapoznania się z nim Pracowników.

 2. Stałym miejscem wyznaczonym do wglądu do Regulaminu jest Sekretariat STUDIA.


 

artykuł utworzył:Marcin Ogiński data utworzenia:2013-09-17 19:38:22
artykuł opublikował:Marcin Ogiński data opublikowania:2013-09-17 21:38:22
artykuł modyfikował:Marcin Ogiński data modyfikacji:2013-11-03 20:40:13
Liczba odsłon: 10396, Rejestr zmian